គោលការណ៍

សូមអរគុណសម្រាប់ការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ufa88cambodia របស់យើង។ យើងផ្តល់តម្លៃទៅលើភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង និងការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយល់ពីរបៀបដែលយើងប្រមូល និងបង្ហាញទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងអ្នក យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកអានដោយ ប្រុងប្រយ័ត្ននូវលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ តាមរយៈការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាទទួលយកគោលការណ៍ ឯកជនភាពរបស់យើង។

ការប្រមូលពត៌មាន៖

យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យទៅគេហទំព័រ ដូចជាឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ យើងអាចប្រើប្រាស់ ព័ត៌មាននេះដើម្បីទាក់ទងអ្នកសម្រាប់ការកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើង ឬ ជូនដំណឹង ដល់អ្នកអំពីព័ត៌មានថ្មីៗអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ ដែលអាចចាប់អារម្មណ៍ សម្រាប់អ្នក។

ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់៖

យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រ និងហ្គេមរបស់យើង ដូចជាការចូលប្រើប្រាស់ និងចេញពីគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ ចំណូលចិត្តដែលបានជ្រើសរើស មុខងារដែលបានបើក និងការទិញផលិតផល ឬសេវាកម្ម។

ការប្រមូលពត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖

នៅពេលអ្នកចូលមើល និងប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិអាចប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់យើង រួមទាំងទិន្នន័យ បច្ចេកទេសដូចជាអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក ប្រភេទកម្មវិធីរុករក និង ពេលវេលា ចូលប្រើប្រាស់។ ទិន្នន័យបែបនេះជួយយើងវិភាគ និងកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃគេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើង។

ការរក្សាទុកទិន្នន័យ៖

យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យបានយូរតាមតែអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក ប្រើប្រាស់ខូឃី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀត។

គេហទំព័ររបស់យើងអាចប្រើខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀត ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ ឧបករណ៍ទាំងនេះជួយយើងវិភាគ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើង។ អ្នកអាចកែតម្រូវការកំណត់កម្មវិធី រុករករបស់អ្នកដើម្បីបដិសេធខូគី ឬបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀត។ ទោះជា យ៉ាងណាក៏ដោយ ការបដិសេធខូគី ឬ បច្ចេកវិទ្យាតាមដានអាចប៉ះពាល់ដល់ សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការចូលទៅកាន់ផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រ។

ការបង្ហាញទិន្នន័យ៖

យើងមិនលក់ ផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីខាងក្រៅទេ លុះត្រាតែតម្រូវដោយច្បាប់ ឬ ដោយមានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់របស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងអាចបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ក្រុមហ៊ុន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការ និង ការផ្តល់សេវារបស់យើង ដូចជាអ្នកផ្តល់សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង ទីផ្សារ ដើម្បីវិភាគទិន្នន័យ និង បង្កើនសេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នក។

សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ៖

យើងប្រើប្រាស់វិធានការសុវត្ថិភាពសមស្របដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការចូល ការប្រើប្រាស់ ឬ ការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ។ យើងប្រើ ប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងការការពារស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន របស់អ្នក។

តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត៖

គេហទំព័ររបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់ទាំងនេះ គោលការណ៍ privacyនៃគេហទំព័រទាំងនោះអាចត្រូវបានអនុវត្ត ហើយយើងសូមណែនាំឱ្យ អ្នកពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេ។

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាព៖

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនៅពេលដែល តម្រូវការប្រតិបត្តិការ ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្លាស់ប្តូរ។ អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពី ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយតាមរយៈការប្រកាសនៅលើគេហទំព័រ ឬ តាមរយៈព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនងដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះជាមួយយើង។

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង៖

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬទម្រង់ទំនាក់ទំនងដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

ការប្រមូលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ៖

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការទិញទំនិញ ឬសេវាកម្មតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គោលបំណងដំណើរការទូទាត់។ ការប្រមូលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុនឹងអនុលោមតាមស្តង់ដារច្បាប់ និងវិធានការសុវត្ថិភាព សមស្រប ដើម្បីការពារការចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ពីអ្នក។

ការយល់ព្រម៖

តាមរយៈការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកបង្ហាញពីការយល់ព្រម និង ការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលមានចែងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ទាំងនេះទេ យើងសូមណែនាំឱ្យជៀសវាងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ឬ ចូលទៅកាន់ គេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម ឬ មានសំណួរណាមួយទាក់ទង នឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្តាញ ដែលបានផ្តល់។

Ufa88cambodia
Average rating:  
 0 reviews

As the leader of online casino and sportsbook sites We are dedicated to conducting our operations in a completely sustainable and responsible manner, please verify your legal rights before proceeding.