លក្ខខណ្ឌ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រហ្គេមអនឡាញរបស់យើង! មុនពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ តាមរយៈការចូលប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងអ្នកយល់ព្រមនឹងចងដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ សូមបដិសេធពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។

សិទ្ធិ៖
 1. ដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពហ្គេមអនឡាញ អ្នកត្រូវគ្រប់អាយុដែលច្បាប់បានកំណត់ និង លេងក្នុងzoneដែលមានកំណត់។
 2. អ្នកត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការ ចុះឈ្មោះ។
 3. អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានសម្ងាត់គណនីរបស់អ្នក និងសម្រាប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្រោមគណនីរបស់អ្នក។
 4. អ្នកយល់ព្រមជូនដំណឹងមកយើងភ្លាមៗ ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាមានការ ប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។
អាកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រើ៖
 1. អ្នកត្រូវតែប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើងក្នុងលក្ខណៈ ទទួលខុសត្រូវ និងស្របច្បាប់។
 2. អ្នកយល់ព្រមមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលអាច៖

       ក) រំលោភលើច្បាប់ បទបញ្ជា ឬសិទ្ធិភាគីទីបីដែលអាចអនុវត្តបាន។

       ខ) រំខាន ឬរំខានដល់មុខងារនៃគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មរបស់យើង។

       គ) បញ្ជូនមេរោគ ឬ កូដដែលអាចមានហានិភ័យផ្សេងទៀត។

       ឃ) ការប៉ុនប៉ងដើម្បីទទួលបានការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅកាន់ ប្រព័ន្ធរបស់យើង ឬគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​៖
 1. ខ្លឹមសារ និងទិន្នន័យទាំងអស់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងរួមទាំងប៉ុន្តែ មិនកំណត់ ចំពោះក្រាហ្វិក និមិត្តសញ្ញា អត្ថបទ រូបភាព និងកម្មវិធី គឺជាកម្មសិទ្ធិ របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វា ហើយត្រូវបានការពារ ដោយច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។
 2. អ្នកមិនអាចផលិតឡើងវិញ ចែកចាយ កែប្រែ ឬបង្កើតស្នាដៃចម្លងនៃមាតិកាណាមួយពីគេហទំព័ររបស់យើងដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរបស់យើង។
ការទូទាត់ និងប្រតិបត្តិការ៖
 1. គេហទំព័ររបស់យើងអាចទាមទារការទូទាត់លើសេវាកម្ម ឬលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួន។
 2. អ្នកយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មានការទូទាត់ត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ។
 3. ប្រតិបត្តិការទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់របស់យើង និងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមណាមួយដែលកំណត់ដោយអ្នកដំណើរការការទូទាត់។
ការបដិសេធនៃការទទួលខុសត្រូវ៖
 1. គេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋាន “ដូចដែលមាន” និង “តាមដែលមាន” ។ យើងមិនធានាថាគេហទំព័រ របស់យើងនឹងមិនមានការរំខាន គ្មានកំហុស ឬគ្មានមេរោគ ឬសមាសធាតុ បង្កហានិភ័យផ្សេងទៀតឡើយ។
 2. យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ចៃដន្យ ផលវិបាក ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយដែលកើតចេញពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មរបស់យើង។
ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងយុត្តាធិការ៖
 1. លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយ និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃ [យុត្តាធិការ]។
 2. វិវាទណាមួយដែលកើតឡើងចេញពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការផ្តាច់មុខនៃតុលាការនៃ [យុត្តាធិការ]។
ការកែប្រែលក្ខខណ្ឌ៖
 1. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលក្ខខណ្ឌទាំងនេះគ្រប់ពេលដោ យមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
 2. វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌទាំងនេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។
 3. ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីការកែប្រែណា មួយបង្កើតឱ្យអ្នកទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

 

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះតំណាងឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុន របស់យើងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើង។ ប្រសិន បើការផ្តល់ណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាច អនុវត្តបាន នោះបទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសេសសល់នឹងបន្តមានសុពលភាព និងអាច អនុវត្តបានក្នុងកម្រិតពេញលេញបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

As the leader of online casino and sportsbook sites We are dedicated to conducting our operations in a completely sustainable and responsible manner, please verify your legal rights before proceeding.